Print

Privacy

Privacyverklaring

 1. Bescherming van persoonsgegevens
 2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?
 3. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
 4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
 5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?
 6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 7. Wat zijn uw rechten?
 8. Op basis waarvan mogen wij uw gegevens verwerken?

1. Bescherming van persoonsgegevens

Ons bestuur hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze burgers omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van ons bestuur valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van ons bestuur.

2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?

Het gemeentebestuur, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel-Zichem is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele ambtenaar die uw persoonsgegevens verwerkt wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kunt u terecht bij de algemeen directeur via het e-mailadres eva.poelemans@scherpenheuvel-zichem.be en/of bij onze functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres privacy@scherpenheuvel-zichem.be.

3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Ons bestuur verwerkt uw persoonsgegevens om de dienstverlening van de gemeente te kunnen uitvoeren.
De gemeente verwerkt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Noch gebruikt ons bestuur uw gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat u hiervoor uw toestemming geeft.

Het is mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt via automatische besluitvorming. Dit gebeurt dan enkel in het kader van goedgekeurde wetgeving/gemeentelijke reglementen. Een voorbeeld hiervan is het toekennen van een sociale premie aan de hand van uw inkomen.

4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van ons bestuur hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen het bestuur heeft toegang tot dezelfde informatie. De toegangen van medewerkers van bijvoorbeeld de dienst bevolking en de dienst ruimtelijke ordening verschillen.

Voor de uitvoer van bepaalde taken doet het bestuur beroep op “verwerkers”. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van het bestuur persoonsgegevens verwerken. Voorbeelden van deze externe partijen zijn:

 • ICT-bedrijven waar het bestuur mee samenwerkt 
 • intercommunales die personeelsleden ter beschikking stellen om gemeentelijke beleid te helpen uitvoeren (vb. i.k.v. woonbeleid)
 • ...

5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?

Wij kunnen rechtstreeks bij u de gegevens opvragen, of wij verkrijgen uw gegevens via andere overheden. Ons bestuur is aangesloten bij de nodige machtigingen van de Sectorale Comités van de Privacycommissie (nu Gegevensbeschermingsautoriteit) om aan gegevensdeling in het kader van eGovernment te doen en om te voldoen aan het principe “only once”. Zo heeft de gemeente toegang tot het Rijksregister.

Op de website van de Privacycommissie/Gegevensbeschermingsautoriteit kan u nagaan bij welke machtiging ons bestuur is aangesloten. In het zoekveld rechtsboven kan u de naam van onze gemeente ingeven.

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

7. Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kan u de algemeen directeur(eva.poelemans@scherpenheuvel-zichem.be) of de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@scherpenheuvel-zichem.be) contacteren. Het bestuur houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). U heeft het recht om:

 • gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie)
 • uw gegevens te (laten) wissen
 • de verwerking van uw gegevens te beperken
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
 • uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

a. Recht op intrekken toestemmming

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

b. Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, of u hebt inbreuken vastgesteld kan u zich wenden tot de Vlaamse Toezichtcommissie  (VTC):

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan 15 , 1210 Brussel
contact@toezichtcommissie.be

Link naar klachtenprocedure op de website van de VTC

8. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan uw persoonsgegevens mogen verwerkt worden.

De gemeentelijke doeleinden zijn voornamelijk verankerd in wetgeving. Denk maar aan

 • het bijhouden van het bevolkingsregister,
 • uitleveren rijbewijzen, verlenen van vergunningen,
 • verlenen van subsidies,
 • innen van retributies, GAS-boetes,
 • ...

Indien het bestuur op basis van wetgeving uw gegevens verwerkt is er geen toestemming nodig. U wordt op het moment van het verwerken (inzamelen) van uw gegevens hierover ingelicht.

Ook in uitvoering van contracten, het vrijwaren van uw vitaal belang of het algemeen belang is het niet nodig om uw toestemming te geven.

Indien uw expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren zal deze aan u gevraagd worden. Dienstverlening van de gemeente die bijvoorbeeld niet verankerd is in wetgeving kan zijn:

 • Zaalverhuur,
 • Verkoop tickets voor het cultuurcentrum,
 • Beheer inschrijvingen voor sportkampen,
 • Inschrijven in een elektronische nieuwsbrief,
 • ...

Bij elke verwerking zal door middel van een actieve handeling van u, uw toestemming gevraagd worden. Op de formulieren van de website zal u actief moeten aanvinken dat u akkoord gaat met de aangeboden verwerkingen. Op papieren formulieren is eveneens voorzien dat u actief “aanvinkt” akkoord te gaan met de verwerkingen.

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt het bestuur bij in haar register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art. 30). U kan dit op eenvoudig verzoek inkijken.

Cookieverklaring

1. Welke partijen zijn er?

In deze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder:

‘het stadsbestuur': Stadsbestuur Scherpenheuvel-Zichem, met zetel te August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0216.769.462.
‘Gebruiker’, ‘u’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met het stadsbestuur via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (URL).

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op uwlokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heeft u technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

De Belgische Wet bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische wetswijziging is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.

3. Welk nut hebben deze cookies?

Het stadsbestuur wil u zo goed mogelijk informeren over welke cookies zij gebruikt.

 •  _ga

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen.

 • _gat

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen.

Als u de website van het stadsbestuur wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Echter, als u dit liever niet wenst, bent u vrij om de cookies uit te schakelen (zie ook de titel “Hoe kan ik mijn cookies beheren?”).

4. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser. Om cookies in te schakelen moet u de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0
In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
Klik op ‘OK’.

Bij browser Mozilla Firefox
Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van uwbrowser en klik vervolgens op ‘Opties’.
Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
Klik op ‘OK’.

Bij browser Google Chrome
Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser Safari
Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.
Klik ‘Save’.

Formulieren

U kan contact opnemen met het stadsbestuur via daartoe voorziene contactformulieren (bijvoorbeeld om een algemene vraag te stellen, maar ook om documenten op te vragen). De gegevens die u ons daarbij bezorgt worden uitsluitend aangewend om uw vraag te beantwoorden. Uw gegevens worden niet overgemaakt aan derden, tenzij dit nodig is voor het beantwoorden van de gestelde vraag. U heeft steeds het recht uw persoonlijke gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten schrappen.

E-mails

Indien u via de e-mailadressen vermeld op deze site contact opneemt met het stadsbestuur deelt u ons bepaalde informatie mee (uw e-mailadres, naam ed), zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. Deze informatie wordt niet medegedeeld aan derden, tenzij dit nodig is voor het beantwoorden van de gestelde vraag. Gelieve ons indien mogelijk te contacteren via de relevante e-mailadressen. Voor een algemene vraag kan u ook steeds terecht op info@scherpenheuvel-zichem.be. Uw persoonlijke gegevens worden niet verder verwerkt in een contactlijst, tenzij u hier zelf uitdrukkelijk om vraagt. U kan in dat geval uw gegevens steeds inkijken en aanpassen indien nodig.

Externe sites

De site legt links naar externe websites. Onze bepalingen aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn enkel van toepassing op onze eigen site en breidt zich niet uit naar het verwerken van persoonlijke gegevens op deze externe sites. Wij adviseren u daarom altijd de bepalingen aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op die sites na te kijken en hen eventueel te contacteren.

Meer info

Voor meer informatie i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op deze site kan u zich steeds wenden tot de informatie- en communicatiedienst, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel of per mail: informatiedienst@scherpenheuvel-zichem.be.